Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trang web này đã được chuẩn bị chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về Minh Dương Inc. Và các dịch vụ và sản phẩm mà nó cung cấp. Trang web này đã được Minh Dương biên soạn với thiện chí. Tuy nhiên, không có đại diện nào được thực hiện về tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin chứa trong đó. Cụ thể, bạn cần lưu ý rằng thông tin này có thể không đầy đủ, có thể có lỗi hoặc có thể đã lỗi thời. Các bài viết được Minh Dương biên soạn được liệt kê trên trang web này chỉ nói về thông tin tương ứng tại thời điểm đã từng được sử dụng. Nội dung của những bài viết đó có thể trở nên lỗi thời. Minh Dương không cam kết và từ chối mọi trách nhiệm, cập nhật bất kỳ bài viết nào trong số đó. Minh Dương có quyền thêm, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin tại trang web này bất cứ lúc nào. Ấn phẩm này và bất kỳ tài liệu tham khảo nào về sản phẩm hoặc dịch vụ đều được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ điều khoản bảo hành hay ngụ ý nào.Sinh sản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào thu được trên trang web này hoặc liên kết đến trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản đều bị cấm.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S