Quy trình quản lý rủi ro của nhà cung cấp

Quy trình quản lý rủi ro của nhà cung cấp

Liên kết với các chương trình NBDN và các nguyên tắc được thúc đẩy bởi sự có trách nhiệm, cam kết này chuyển thành giám sát và quản lý liên tục chuỗi cung ứng, nhằm liên tục cải thiện hiệu quả xã hội và môi trường của các đối tác.

quy trinh quan ly rui ro cua nha cung cap

Minh Dương đã đưa ra Quy trình quản lý rủi ro nhà cung cấp, được cấu thành bởi ba bước chính:

1. ĐÁNH GIÁ RỦI RO CUNG CẤP

2. KIỂM TOÁN XÃ HỘI & MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ CUNG CẤP

3. THEO SÁT

Quy trình quản lý rủi ro nhà cung cấp được chuẩn hóa và áp dụng trong tất cả các bộ phận Minh Dương, tuy nhiên vì các doanh nghiệp Minh Dương (nhẫn, mặt dây chuyền, bông tai.v.vv.) và Chuỗi cung ứng được đặc trưng bởi các đặc thù và rủi ro cụ thể, chiến lược và phương pháp kiểm toán có thể thay đổi theo từng trường hợp được thảo luận và đồng ý hàng năm bởi CSR và các đơn vị kinh doanh. Kiểm toán có thể được lãnh đạo trong nội bộ (bởi Minh Dương CSR / Bộ phận mua hàng) hoặc bên ngoài (bởi Tư vấn bên ngoài); nó có thể được công bố, bán công bố hoặc không công bố (Minh Dương đã bao gồm trong các thỏa thuận với các nhà cung cấp quyền đến thăm các nhà máy của nhà cung cấp bất cứ lúc nào). Phương pháp kiểm toán dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận nhất: SMETA (Kiểm toán thương mại đạo đức thành viên của Sedex) 4 trụ cột; Trách nhiệm xã hội SA 8000; ISO 14001; Quy tắc thực hành của RJC; Chuỗi hành trình sản phẩm của RJC. Phương pháp kiểm toán đầy đủ hơn được áp dụng dựa trên rủi ro của nhà cung cấp.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S