Môi trường CSR

Môi trường CSR

Môi trường


Minh Dương thực hiện các sáng kiến cụ thể để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Minh Dương tìm cách tích cực thúc đẩy cải thiện liên tục các điều kiện môi trường để mang lại lợi ích cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng rộng lớn hơn.

moi truong csr


Minh Dương đang chủ động phối hợp các hành động và dự án để áp dụng các thực hành sinh thái tốt nhất ở tất cả các cấp sản xuất và quản lý. Tập đoàn đã xác định các mục tiêu và mục tiêu cho doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện hiệu suất môi trường liên tục và đã phát triển các chương trình cụ thể để thúc đẩy nhận thức về môi trường giữa các nhân viên và các bên liên quan bên ngoài. Các hoạt động môi trường được tiết lộ hàng năm thông qua Báo cáo môi trường NBDN. Các chương trình CSR hoạt động cùng với các chương trình bền vững của nhóm NBDN.

Kế hoạch cuộc sống


Cuộc sống (Sáng kiến NBDN vì môi trường) đưa ra cách tiếp cận có hệ thống đối với các vấn đề môi trường và ưu tiên các lĩnh vực hành động có liên quan chặt chẽ với các thách thức mà ngành phải đối mặt.

Cam kết môi trường của Minh Dương được thể hiện


NBDN, hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) và đã đưa ra một đánh giá nhằm đánh giá sự đóng góp của chương trình Cuộc sống của mình cho SDG.

Hơn 150 biện pháp, bao gồm 12 mục tiêu và 34 mục tiêu, đã được xem xét chi tiết. Các phân tích cho thấy Tập đoàn đã đóng góp đặc biệt lớn trong hai lĩnh vực:

tiêu dùng có trách nhiệm và chống biến đổi khí hậu.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S