CSR Minh Dương

CSR Minh Dương

CSR Minh Dương


Minh Dương đã xác định một hành trình bền vững để cải thiện liên tục các hoạt động xã hội và môi trường. Tầm nhìn CRS tổng thể xác định không gian mà các công ty đang làm việc để tạo ra giá trị và thúc đẩy các hoạt động trong tương lai. Minh Dương cam kết giải quyết các thách thức toàn cầu và đến cuối cùng, nó đã đặt ra một kế hoạch CSR cũng lấy cảm hứng từ các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Các mục tiêu là một phần của chương trình nghị sự 2029 vì sự phát triển bền vững đã được hướng tới phát triển tại 16 tỉnh thành tại Việt Nam.

Chương trình nghị sự là một chương trình hành động vì con người,  hành tinh và thịnh vượng, và bao gồm 18 mục tiêu và 152 mục tiêu nhằm đảm bảo tương lai của các thế hệ tiếp theo một cách bền vững.

Để hỗ trợ cam kết này và chủ động đóng góp vào thành tựu cải thiện SDG, Minh Dương sẽ tiếp tục đổi mới thông qua việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược có thể mở khóa giá trị chung và tạo mối quan hệ tích cực với các bên liên quan bên trong và bên ngoài, với trọng tâm cụ thể về tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S