Cộng đồng

Cộng đồng

Cộng đồng

Tại Minh Dương, mọi người đều có cơ hội đóng góp tích cực cho phát triển bền vững. Mang khả năng, kỹ năng và thái độ của riêng mình, mỗi chúng ta có thể tham gia vào các dự án và sáng kiến ​​CSR trong khuôn khổ hệ thống quản lý CSR.

cong dong


Minh Dương cam kết xây dựng mối quan hệ tích cực với các sáng kiến ​​hỗ trợ cộng đồng có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương tạo cơ hội cho các chuyên gia trẻ thông qua các chương trình đào tạo bán hàng và sáng kiến bán hàng. Trong không gian này, Minh Dương mang theo nhiều sáng kiến ​​để hỗ trợ giáo dục và giới trẻ và khuyến khích sự phát triển của các tài năng ngày mai.

Khởi đầu công cộng địa phương


Bắt đầu hợp tác vào tháng 6 năm 2009 để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu trong khu vực Bảo Lộc, với việc từ thiện cho trẻ em nghèo vùng dân tộc thiểu số.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S