Chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng


Minh Dương cam kết thực hiện công việc kinh doanh của mình một cách có trách nhiệm với xã hội, một cam kết vượt ra ngoài giới hạn của công ty cũng như thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức và thực hành quản lý có trách nhiệm xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Minh Dương thúc đẩy trách nhiệm về môi trường và xã hội của các nhà cung cấp và làm việc với họ để đảm bảo các tiêu chuẩn xã hội và môi trường tốt nhất.

Minh Dương thúc đẩy các giá trị và nguyên tắc được áp dụng cho chuỗi cung ứng của mình thông qua Bộ quy tắc ứng xử và đối tác kinh doanh năm 2018. Ngoài ra, Minh Dương đã công bố tuyên bố đạo luật nô lệ hiện đại.Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S