Đa dạng

Đa dạng

Đa dạng


Minh Dương khuyến khích sự đa dạng của hồ sơ và nguồn gốc, tạo ra một trong những thứ khác nhau. Sự đa dạng, lực lượng lao động cân bằng giới tính và bình đẳng giới được đưa vào văn hóa Minh Dương.

da dang


Minh Dương công nhận lực lượng lao động tài năng và đa dạng của mình là một lợi thế cạnh tranh quan trọng. Khi công ty đã phát triển và mở rộng, lực lượng lao động đã trở nên đa dạng hơn.

Đầu tư Minh Dương từ sự tạo lại và chuyển đổi mà kết quả khi một giới hạn của các nhân viên làm việc. Minh Dương đã nỗ lực đáp ứng các nhu cầu với các kiểu người đùng thay đổi theo xu thế mới cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm có giá trị cao nhất và các dịch vụ tốt nhất. Minh Dương đào tạo nhân viên với sự tôn trọng nhân phẩm. Minh Dương đã tạo một môi trường bồi dưỡng nhân sự không giới hạn để có được những kinh nghiệp phát triển nghiệp vụ tối đa trong nội bộ. Kinh doanh thành công không thể thiếu giá trị nhân sự, và chúng tôi thành công là việc cần thiết.

Tuyên bố ý định


Các chính sách của Minh Dương và các thực tiễn liên quan được xây dựng dựa trên niềm tin mạnh mẽ rằng tất cả nhân viên nên được đối xử với sự tôn trọng nhân phẩm. Trong cuộc sống của chúng ta, Minh Dương không có gì cả, sự cố gắng của chủng tộc, tín ngưỡng, màu gia, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản sắc / biểu hiện giới tính, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tình trạng cựu chiến binh hoặc tuổi, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tình trạng cựu chiến binh hoặc tuổi. Minh Dương mở cửa là một phần của sự khác biệt và quan trọng.

Tuyển dụng đào tạo


Minh Dương dành sự quan tâm tối đa cho tất cả các vấn đề liên quan đến sự đa dạng, tuyển chọn và tuyển dụng nhân viên từ khắp nơi và cung cấp cho tất cả họ để tận hưởng một cuộc sống chuyên nghiệp. Ngôn ngữ là một trong những nhân tố quan trọng.

Chiến dịch quyên góp & tình nguyện


Ra mắt vào tháng 11 năm 2019 - Minh Dương hỗ trợ tài chính cho hội cứa trẻ em.

Nhân viên có thể hỗ trợ các hoạt động tình nguyện đề xuất, thông qua chương trình.

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S